GFX 3.0, GFX 6.6

GFX 3.0
Tube OD/Wall thickness min-maxTube ODTube ODWall thickness
with saw blade Ø(with tubes)(with bars)
Ø 63 mm6.0 - 78.0 mm6.0 - 16.0 mm0.8 - 5.5 mm
Ø 2.480 inch0.236" - 3.071"0.236" - 0.629"0.031" - 0.216"
Ø 68 mm6.0 - 73.0 mm6.0 - 21.0 mm1.0 - 7.0 mm
Ø 2.677 inch0.236" - 2.874"0.236" - 0.826"0.039" - 0.275"
GFX 6.6
Tube OD/Wall thickness min.-max.Tube ODWall thickness
with saw blade Ø(with tubes)
Ø 63 mm21.1* - 168.3 mm0.8 - 5.5 mm
Ø 2.480 inch0.831"* - 6.659"0.031" - 0.216"
Ø 68 mm21.1** - 168.3 mm1.0" - 7.0"
Ø 2.677 inch0.831** - 6.659 mm0.039" - 0.275"
Ø 80 mm21.1 - 156.0 mm1.2 - 7.0 mm
Ø 3.150 inch0.831" - 6.141"0.047" - 0.275"
* up to wall thickness 2.1 mm (0.083″) ** from wall thickness 2.1 mm (0.083″)
GFX  Data Sheets

.